Wat is de invloed van luchtvervuiling door verkeer?

02 september 2014

In een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie werd de blootstelling aan en de gezondheidseffecten van verkeerspolluenten bij schoolgaande kinderen in Vlaanderen onderzocht.

De studieopdracht ging na wat de invloed is van luchtverontreiniging door verkeer op de gezondheid van kinderen wanneer zij zich in hun schoolomgeving bevinden. Hiervoor werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen twee scholen in Antwerpen; een school in een verkeersdrukke stedelijke omgeving en een school in een verkeersluwe stedelijke omgeving. Er werd twee metingen uitgevoerd; een keer in de lente en een keer in de herfst.

Transport en fijn stof

Transport is één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat luchtvervuiling ongezond is. De meest gekende gezondheidseffecten hebben betrekking op de luchtwegen en het hart- en vatenstelsel. Omdat de longen nog volop in ontwikkeling zijn, vertonen kinderen vaak een hogere gevoeligheid voor de negatieve effecten van luchtpollutie dan volwassenen.

Het onderzoek

In beide seizoenen werd de luchtvervuiling gemeten op de speelplaats van de scholen met speciale apparatuur, waaronder een meetwagen. Er werden verschillende stoffen gemeten: stikstofoxides, PM-fracties en ozon. Naast de metingen, werd er ook een medisch onderzoek uitgevoerd bij alle kinderen om de inschatting van de medische gezondheidsimpact zo correct mogelijk te bepalen.

Uit het onderzoek bleek dat tijdens de herfst de gemeten gehaltes aan stikstofoxiden, fijn stof en roet hoger dan in de lente. In de lenteperiode waren de ozongehaltes dan weer hoger. In de verkeersdrukke school waren de gemeten waarden op de speelplaats vergelijkbaar met de hoeveelheid op de speelplaats van de verkeersluwe school. Dit valt enerzijds te verklaren door hoge gebouwen die de speelplaats afschermen van een drukke weg, en anderzijds door de relatief grote afstand tussen de speelplaats en die weg. Dit zorgde ervoor dat de gemeten vervuilende stoffen op de speelplaats 30-70% lager lagen dan de luchtmetingen aan de straatkant van die school.

Hoewel dit onderzoek aantoont dat er geen verschil is in luchtvervuiling gemeten op de speelplaats tussen de verkeersluwe en verkeersdrukke school, kan deze conclusie niet veralgemeend worden naar andere scholen. De luchtvervuiling op de speelplaats wordt immers bepaald door verschillende factoren, die niet onderzocht werden in dit project. Zowel de hoogte van het gebouw of beplanting tussen de straat en de speelplaats, de afstand tot de straat, de aanwezigheid van verkeer aan de andere zijden van de school, de windrichting, en andere klimatologische omstandigheden bepalen allemaal het niveau op de speelplaats.

Zoals bij de luchtmetingen, werden ook bij de metingen in de kinderen zo goed als geen verschillen vastgesteld tussen beide scholen. Belangrijk was dat er een verband werd vastgesteld tussen de luchtverontreinigende stoffen en de metingen bij de kinderen. De merkers gemeten in uitgeademde lucht bleken geschikt om de invloed van zowel korte als lange termijn blootstelling aan NOx, verschillende PM-fracties en roet in te schatten.

Lange termijn blootstellingen aan roet en NO2 waren bovendien ook gelinkt met de allergietest in de neus en een allergische ontstekingsmerker in de neus. Korte termijn blootstelling aan ultrafijne partikels was dan weer geassocieerd met een verhoging van de bloeddruk.

De gevolgen voor de gezondheid van een verhoogde blootstelling zijn echter niet altijd duidelijk te bepalen. Het is wel zo dat indien de medische drempelwaarde van een biomerker wordt overschreden er mogelijk symptomen van luchtwegallergie en ontsteking kunnen optreden.

Bron: Medisch Milieukundig Netwerk (Sofie De Prins (VITO), Gudrun Koppen (VITO), Martine Van Poppel (VITO), Evi Dons (VITO), Luc Int Panis (VITO), Greet Schoeters (VITO, UA), Tim Nawrot (UHasselt), Bianca Cox (UHasselt), Caroline Teughels (LNE), Stefan Acke (VAZG), Christine Matheeussen (VMM))

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

Tags

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit